رفتن به محتوای اصلی

مناقصه / مزایده

ردیف موضوع محل اجرا تاریخ قرارداد مهلت ارائه پیشنهاد پیوست وضعیت
1 مناقصه خرید ۴ دستگاه ترانس رکتیفایر ۱۰۰ آمپر ۱۰۰ ولت بندرعباس ۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ دارد خاتمه یافته
2 مناقصه خرید ۴ دستگاه ترانس رکتیفایر ۱۰۰ آمپر ۱۰۰ ولت بندرعباس ۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ دارد خاتمه یافته
3 مناقصه خرید ۴ دستگاه ترانس رکتیفایر ۱۰۰ آمپر ۱۰۰ ولت ۳ بندرعباس ۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ دارد خاتمه یافته
4 مناقصه خرید ۴ دستگاه ترانس رکتیفایر ۱۰۰ آمپر ۱۰۰ ولت ۴ بندرعباس ۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ دارد خاتمه یافته
5 مناقصه خرید ۴ دستگاه ترانس رکتیفایر ۱۰۰ آمپر ۱۰۰ ولت ۵ بندرعباس ۱۳۹۷/۹/۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ دارد خاتمه یافته