رفتن به محتوای اصلی

وندورلیست

لیست شرکت هایی که در وندورآنها تأیید شده ایم:

ﻣﭙﻨﺎ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ ﺟﻨﻮب

ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﺎرس (POGC)

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ، ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎﻻي ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮان

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان (NIGC)

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﯾﺮان (NPC)

ﮐﺎﻻي ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ (SPEC)

ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻔﺖ اﯾﺮان (NIOEC)

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي

راه اﻧﺪازي و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ (PIDMCO)

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻔﺖ (PEDEC)

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺨﺶ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان

ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻧﻔﺖ اﯾﺮان