بهینه سازی و تبدیل سیستم انرژی در ایستگاههای تقلیل فشار نیروگاهی

۱۳۹۷/۱۲/۲۳ - ۲:۱۳

بهینه سازی مصرف سوخت و تبدیل و جایگزین ساختن انواع انرژی به گونه ای که منجر به افزایش راندمان و بهره وری سیستم ها گردد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این مقاله به بهینه سازی سیستم انرژی ایستگاههای تقلیل فشار گاز از دو بعد نصب توربینهای انبساطی به جهت راندمان 100% آنها ، آماده سازی سریع ، تولید برق بدون آلایندگی زیست محیطی و برخی عوامل دیگر و همچنین استفاده از هیتر های برقی در این گونه ایستگاهها اشاره شده است. به عنوان نمونه میزان توان الکتریکی تولید شده در اثر نصب توربین انبساطی به موازات شیرهای فشار شکن ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه شهید رجایی به عنوان یک مصرف کننده بزرگ گاز طبیعی در استان قزوین مورد بررسی و محاسبه قرار گرفته و توضیح داده شده است که چگونه نصب این توربینها باعث پایداری شبکه برق و بهبود کنترل فرکانس شبکه خواهد شد .

همچنین مزایای استفاده از هیترهای برقی نسبت به هیترهای گازی بیان شده و در آخر به توجیه اقتصادی این تغییرات از قبیل هزینه نصب با توجه به راندمان بالای تجهیزات ، افزایش راندمان ایستگاه به جهت استفاده از هیتر های برقی و تغذیه این هیترها توسط برق تولیدی ایستگاه ، کاهش مصرف گاز ایستگاه و افزایش قابل ملاحظه ضریب ایمنی ایستگاه اشاره شده است.بهینه سازی مصرف سوخت و تبدیل و جایگزین ساختن انواع انرژی به گونه ای که منجر به افزایش راندمان و بهره وری سیستم ها گردد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این مقاله به بهینه سازی سیستم انرژی ایستگاههای تقلیل فشار گاز از دو بعد نصب توربینهای انبساطی به جهت راندمان 100% آنها ، آماده سازی سریع ، تولید برق بدون آلایندگی زیست محیطی و برخی عوامل دیگر و همچنین استفاده از هیتر های برقی در این گونه ایستگاهها اشاره شده است.

به عنوان نمونه میزان توان الکتریکی تولید شده در اثر نصب توربین انبساطی به موازات شیرهای فشار شکن ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه شهید رجایی به عنوان یک مصرف کننده بزرگ گاز طبیعی در استان قزوین مورد بررسی و محاسبه قرار گرفته و توضیح داده شده است که چگونه نصب این توربینها باعث پایداری شبکه برق و بهبود کنترل فرکانس شبکه خواهد شد . همچنین مزایای استفاده از هیترهای برقی نسبت به هیترهای گازی بیان شده و در آخر به توجیه اقتصادی این تغییرات از قبیل هزینه نصب با توجه به راندمان بالای تجهیزات ، افزایش راندمان ایستگاه به جهت استفاده از هیتر های برقی و تغذیه این هیترها توسط برق تولیدی ایستگاه ، کاهش مصرف گاز ایستگاه و افزایش قابل ملاحظه ضریب ایمنی ایستگاه اشاره شده است.